Zápisky z MŠ: Představujeme zapojené školky – MŠ Malkovského, Praha 18

Do projektu IKAP 2, směřujícího ke zkvalitnění pedagogických praxí, je zapojeno 30 zařízení z Prahy poskytujících předškolní vzdělávání. Mezi nimi jsou státní, církevní i soukromé mateřské školy, centra předškolní výchovy při DDM či předškolní třídy v ZŠ. Ředitele nebo mentory, kteří zajišťují pedagogické praxe jsem požádala o krátké shrnutí celého projektu a jeho konkrétního přínosu pro dané zařízení. Dalším v řadě předškolních zařízení je Mateřská škola Malkovského v pražských Letňanech v Praze 18. Na moje otázky odpovídala zástupkyně ředitelky Miroslava Postránecká Dis.

Představte, prosím, krátce vás a vaši instituci.

Mateřská škola Malkovského je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 18. Nachází se ve 7 budovách v ulici Havířovská, v ulici Malkovského, v ulici Místecká, v ulici Pavla Beneše, v ulici Příborská, v ulici Škarvadova a v ulici Škrábkových. Všechny budovy jsou situovány v klidné části Letňan s celkovou kapacitou 819 míst.

V naší škole s dětmi pracujeme podle Školního vzdělávacího programu „Otázky a odpovědi kolem nás“. Již z názvu je patrné, že se snažíme poskytnout dětem poznání, vysvětlení a pochopení toho, co je obklopuje. Životní prostředí je důležitý výchovný faktor, pokud se děti budou aktivně podílet na jeho tvorbě, získají k němu pozitivní vztah a budou jej nejen chránit, ale i zvelebovat. Chceme dát dětem možnost vnímat přírodu jako nekonečný zdroj poznání, uvědomovat si její flexibilitu, pociťovat a sledovat důsledky svého počínání, naučit se trpělivosti a respektování zákonitostí.

Škola spolupracuje s Městskou částí Praha 18 (www.letnany.cz). Školní jídelna je součástí samostatné organizace Zařízení školního stravování v Letňanech (www.jidelny-letnany.cz).

Jaké zkušenosti má vaše zařízení s pedagogickými praxemi budoucích předškolních pedagogů?

Naše mateřská škola má bohaté a mnoholeté zkušenosti se zapojováním studentů pedagogických škol. Studentům se snažíme vytvářet příznivé a podnětné klima a zapojovat je co nejvíce do našich každodenních činností s dětmi. Je krásné pozorovat jejich pokroky, přicházejí k nám často s obavou a nejasným očekáváním a za 3 roky odcházejí kolegyně, které vědí, co a jak dělat a jsou pro děti plnohodnotnými partnery. Je pro nás velkým potěšením, když se studenti ukončení studia rozhodnou připojit k našemu kolektivu. 

Proč se vaše instituce zapojila do projektu?

Našim záměrem bylo spolupodílet se na interakci mateřských škol se vzdělavateli budoucích pedagogů, tj středními a vyššími odbornými pedagogickými školami a v neposlední řadě i s nejrůznějšími formami vysokoškolského vzdělávání. Jako výsledek projektu jsme viděli vytvoření pomocné „berličky -návodu“ pro studenty pedagogických škol, jak se orientovat mezi množstvím mateřských škol při hledání kvalitní praxe při studiu a následně zaměstnání. I nadále je bohužel nezřídka skutečností, že si studenti vybírají mateřskou školu podle vzdálenosti od jejich bydliště, místo toho, aby se zaměřili na kvalitu vzdělávání a přípravy budoucích pedagogů v MŠ. Proto nás tento projekt hned od počátku oslovil, protože jeho primárním cílem byla právě selekce MŠ, které budou zárukou „dobré praxe“

S jakými očekáváními se do projektu zapojila? Která očekávání se v průběhu projektu naplnila?

Za velké pozitivum považuji navázání bližšího kontaktu s pedagogickými školami a přiblížení jejich představ, co by měl student splňovat na praxi očima pedagogů. To nám pomohlo zkvalitnit přístup a nároky studenů, kteří u nás praxi vykonávají. Dále je to shoda mateřských škol a vzdělavatelů studentů v tom, že máme všichni potřebu vzájemné zpětné vazby, a to nejen ze strany studenta, ale i mezi námi institucemi.

V čem byl, či je pro vás projekt náročný, s čím jste měli větší problém?

Neuvědomuji si větší problém, se kterým jsme se potkali. Všichni organizátoři projektu a také naše paní garantka procházeli projektem s velkým odhodláním a pro nás byli bohatou inspirací. Je skvělé být účastníkem projektu, kde jsou všichni zanícenými odborníky a nadšenci. Snad to na výsledku bude vidět.

Co je největším přínosem projektu pro vaši organizaci?

Díky projektu jsme si uvědomili a nastavili kvalitnější a přehlednější organizaci a komunikaci ohledně studentů – praktikantů a ohledně zpětné vazby mezi kolegy – zaučujícími pedagogy. A pokud se podaří naplnit cíle projektu, tak budeme mít příjemný pocit z toho, že si naši MŠ vybrali studenti ne z hlediska blízkosti domova, ale z pozice záruky kvalitní přípravy na pedagogickou profesi.

Co vás v průběhu projektu nejvíce oslovilo, zaujalo, naplnilo?

Líbili se nám sdílené návštěvy jednotlivých škol a školek, čerpání inspirace.

Kolik pedagogů z vaší instituce se do projektu zapojilo?

Zapojilo se celkem 10 pedagogů.

Účastnili byste se podobného projektu i budoucnosti? Máte nějaký konkrétní nápad týkající se pedagogických praxí? Jaké téma projektu by vás zajímalo, obohatilo, bylo by vám blízké, potřebné?

Ráda se i se svými kolegyněmi dalšího projektu zúčastním. Nápad mám, jen nedokážu odhadnout míru jeho náročnosti. Ve zdravotnictví jsou akreditace, které dávají danému zařízení jakousi klasifikaci poskytované péče. Pokud by se školkách povedlo něco podobného, mohlo by to znamenat vodítko pro studenty a zároveň určitou prestiž i povinnost pro školu. 

Chcete něco konkrétního vzkázat hlavním garantům projektu?

Za celou naši organizaci chceme všem garantům projektu poděkovat za inspirující a podnětný projekt. Přejeme i nadále hodně optimismu a sil při této záslužné práci.

Děkujeme za odpovědi!

Autor: Ivana Mrklasová

Článek Zápisky z MŠ: Představujeme zapojené školky – MŠ Malkovského, Praha 18 se nejdříve objevil na Pražské školy.

Read More 

BLOG – Mateřské školy 

Zdroj: Pražské školy 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *